Penningtvätt: ny riskbedömning beskriver stora risker med hawala

Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur ökar möjligheten till anonymitet och försvårar spårbarheten av pengar. Sverige behöver bland annat arbeta för att minimera kriminellas möjligheter att föra kontanter som tjänats in genom brott in och ut ur landet och förbättra samarbetet mellan myndigheter för att övervaka systemet.

Hawala är ett gammalt system för att föra över pengar som har sitt ursprung i Mellanöstern, södra Asien och Östafrika. Överföringen sker ofta till länder som saknar fungerande bankverksamhet eller till länder som Sverige saknar korrespondentförbindelser med. Ofta används kontanter, vilket försvårar spårbarheten. Systemets struktur ökar dessutom möjligheten till anonymitet, vilket gör det attraktivt för illegala syften, fastslår rapporten.

– Den nationella riskbedömningen är ett viktigt underlag för alla som deltar i arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Årets rapport är inget undantag och är resultatet av ett gemensamt arbete som involverar ett stort antal myndigheter. Innehållet i rapporten ligger också i linje med Finansinspektionens prioriteringar och pågående tillsynsåtgärder, säger Erik Blommé, chef för FI:s avdelning Penningtvättstillsyn.

Hawala finns sedan länge i Sverige och används främst för att föra över pengar till anhöriga i andra länder. Eftersom en del av dessa länder saknar en fungerande finansiell infrastruktur är hawala många gånger det enda alternativet. Därför ökar användningen av den här typen av värdeöverföringstjänster. Även om de betalningsvolymer som överförs genom hawala är betydligt lägre än inom banksektorn, uppskattas de totala betalningsvolymerna uppgå till miljardbelopp.

En annan faktor som driver på användningen är att det blir allt svårare för privatpersoner att få tillgång till motsvarande finansiella tjänster i det reguljära finansiella systemet. Banker och andra finansiella företag väljer att avstå risk utifrån generella antaganden i stället för att hantera risken i den egna verksamheten baserat på individuella bedömningar av enskilda kunder. Det medför i förlängningen en generellt ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslag på åtgärder

I riskbedömningen listas flera förslag till riskreducerande åtgärder, bland annat:

  • Höj trösklarna och öka kraven för registrering hos Finansinspektionen.
  • Minska möjligheterna för fysisk in- och utförsel av kontanter med brottsligt syfte.
  • Utvärdera hur operativ myndighetssamverkan effektivast kan förebygga och förhindra den illegala användningen av hawala.

Den nationella riskbedömningen

Bakom den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism står 16 myndigheter, däribland Finansinspektionen, som samverkar för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Funktionen leds i dag av Polismyndigheten.

Rapporten Nationell riskbedömning 2022 – Hawala går att ladda ner från Polisens webbplats, se länk nedan.