Rättad version av den delegerade förordningen 2022/1288 som kompletterar SFDR

Nu finns en rättad version av kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 med tekniska standarder för tillsyn som kompletterar EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Rättelsebladet är omfattande och ersätter hela förordningen.

Den delegerade förordningen publicerades ursprungligen den 25 juli 2022. Den versionen gäller inte längre utan nu ska i stället den rättade version som publicerades i EU:s officiella tidning den 27 december 2022 tillämpas.

För de avsnitt i rättelsebladet som inte är på svenska hänvisar FI till den tidigare svenska versionen för stöd.

För synpunkter på översättningen och rättelsebladet hänvisar FI i första hand till kommissionens översättningstjänst och EU:s publikationsbyrå.