FI följer EU-riktlinjer för rapportering enligt Emir

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esmas riktlinjer för rapportering enligt EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).

Riktlinjerna, som publicerades den 23 oktober 2023, träder i kraft den 29 april 2024.

Riktlinjerna kommer att gälla för finansiella och icke-finansiella motparter till derivat enligt definitionen i artiklarna 2.8 och 2.9 i Emir, för transaktionsregister (TR) enligt definitionen i artikel 2.2 i Emir och för behöriga myndigheter.

Riktlinjerna tillhandahåller klargöranden avseende följande aspekter:

a. Övergången till rapportering enligt de nya reglerna.

b. Antalet derivat som ska rapporters.

c. Gruppinterna derivat undantagna från rapportering.

d. Delegering av rapportering och tilldelning av ansvar för rapportering.

e. Rapporteringslogik och hur rapporteringsfälten fylls i.

f. Rapportering av olika typer av derivat.

g. Motparternas och transaktionsregistrens säkerställande av uppgifters kvalitet.

h. Utarbetande av transaktionsstatusrapporten och transaktionsregistrens avstämning av derivat.

i. Tillgång till uppgifter.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.