Start för stresstest av europeiska försäkringsgrupper och försäkringsföretag

Tisdagen den 2 april inleddes ett stresstest av europeiska försäkringsgrupper och försäkringsföretag som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2024.

Stresstestet syftar till att undersöka den europeiska försäkringsmarknadens motståndskraft under ett allvarligt men realistiskt scenario. Scenariot är utvecklat i samarbete med Europeiska systemrisknämnden, ESRB, och ska reflektera de ekonomiska konsekvenser som en intensiv och utdragen period av geopolitiska spänningar medför. Genom att stressa både tillgångs- och försäkringstekniska parametrar kommer scenariots inverkan på gruppernas och företagens kapital- och likviditetsposition utvärderas.

Från Sverige deltar ett fåtal utvalda försäkringsgrupper och försäkringsföretag som har kontaktats av FI. Urvalet baseras på Eiopas krav på marknadstäckning. Dokument som företagen ska använda för stresstesterna publiceras på Eiopa:s webbplats, se länk sist på sidan.

Stresstestet genomförs i Sverige av FI, i samarbete med Eiopa. Under april kommer de medverkande företagen ha möjlighet att skicka in frågor till FI. Om frågorna anses vara av allmänt intresse kommer frågorna vidarebefordras till Eiopa för avstämning. Dessa frågor och svar kommer att publiceras på Eiopa:s webbplats.

En slutlig rapport kommer att publiceras av Eiopa i mitten av december 2024.