Den svenska bolånemarknaden 2015

FI följer utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning noga och bolåneundersökningen utgör en viktig del av detta arbete. Årets undersökning visar att den genomsnittliga belåningsgraden och skuldkvoten för hushåll med nya bolån var oförändrad mellan 2013 och 2014, trots snabbt stigande bostadspriser.

Den genomsnittliga belåningsgraden uppgick till 67 procent och den genomsnittliga skuldkvoten till 366 procent. Bolånetaket har bidragit till att dämpa skuldsättningen och det har blivit mindre vanligt med blancolån sedan 2013. Av de nya lånen i undersökningen står blancolån för mindre än 1 procent.

De senaste åren har det blivit vanligare med amortering och samtliga hushåll med blancolån amorterar. För hushåll med nya lån amorterade 68 procent 2014, vilket kan jämföras med 42 procent 2011.

Nio av tio hushåll med belåningsgrader över 70 procent amorterar medan den siffran sjunker till fyra av tio för hushåll med belåningsgrader på 50–70 procent.

Eftersom hushåll med belåningsgrader över 50 procent kan reagera starkare på ekonomiska störningar har FI föreslagit ett amorteringskrav så att dessa hushåll på sikt minskar sin belåning. Kravet kommer att innebära att amorteringarna ökar ytterligare.

FI:s stresstester visar att hushållen som ingår i undersökningen överlag har goda marginaler i sin ekonomi, både i dag och i sämre tider. Stresstesterna undersöker hushållens motståndskraft mot både ränte­ökningar och inkomstbortfall. Motståndskraften har förbättrats avsevärt jämfört med förra året.