Den svenska bolånemarknaden (2019)

Stora skulder kan innebära risker för såväl enskilda hushåll och banker, den finansiella stabiliteten som den makroekonomiska utvecklingen. Bolåneundersökningen är ett viktigt underlag för bedömningen av riskerna kopplade till hushållens skulder.

Hushållens skulder har under lång tid ökat snabbare än de disponibla inkomsterna. En viktig orsak till det är att bostadspriserna har stigit snabbt. För att minska riskerna kopplade till hushållens skulder har en rad åtgärder vidtagits för att öka hushållens motståndskraft. För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft skärpte FI amorteringskravet från den 1 mars 2018.

Nya bolånetagares genomsnittliga skuldkvot dämpades under 2018. Andelen låntagare med en hög skuldkvot minskade också. Denna rapport visar att det skärpta amorteringskravet har bidragit till denna utveckling. Nya bolånetagare som påverkas av det skärpta amorteringskravet lånade mindre och köpte billigare bostäder än vad de skulle ha gjort utan regleringen. Däremot ökade nya bolånetagares genomsnittliga belåningsgrad 2018 efter att ha minskat under flera år. En fortsatt hög andel av nya bolånetagare har en hög skuld i förhållande till sin inkomst eller i förhållande till sin bostads värde.

Andelen hushåll som amorterar på sitt bolån har ökat under flera års tid. Skärpningen av amorteringskravet bidrog ytterligare till denna utveckling. Dessutom ökade amorteringarnas storlek och fler nya låntagare med hög skuldkvot amorterade under 2018.

Läs mer