Finansinspektionens strategi för att motverka grönmålning

FI:s strategi för att motverka grönmålning i den finansiella sektorn syftar till att värna förtroendet för hållbara investeringar och en hållbar finansmarknad.

Kombinationen av en snabbt ökande efterfrågan på hållbara finansiella produkter och att regelverken för denna marknad fortfarande är under utveckling kan leda till att företag beskriver sina verksamheter och produkter som mer hållbara än vad de i praktiken är, så kallad grönmålning.

Konsumenter och investerare kan alltså vilseledas att investera i produkter som inte motsvarar de förväntningar och krav som investeraren har ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan i sin tur leda till att förtroendet för hållbara finansiella produkter urholkas. I förlängningen kan det hindra kapital att kanaliseras till investeringar som stöttar omställningen till en hållbar ekonomi.

FI:s strategi för att motverka grönmålning i den finansiella sektorn syftar till att värna förtroendet för hållbara investeringar och en hållbar finansmarknad. Att värna ett finansiellt system som präglas av ett högt förtroende ingår i vårt grundläggande uppdrag, utöver skyldigheten att verka för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd.

I vårt arbete med en hållbar finansmarknad har vi identifierat ett antal prioriterade områden. Att motverka risken för grönmålning inom den finansiella sektorn är ett av dessa områden. FI kommer att prioritera följande områden i vårt arbete med att motverka grönmålning:

  • genomföra nya regler, ha dialog och kommunikation med branschens aktörer
  • förbättra tillgången till hållbarhetsrelaterad information
  • öka transparensen om ESG-betyg och ESG dataleverantörer
  • förbättra upplysningar om hållbara finansiella produkter
  • följa upp informationsgivning i samband med rådgivning
  • integrera hållbarhetsfaktorer i vår tillståndsprocess
  • höja kompetensen kring hållbar finans
  • samarbeta internationellt.

FI kommer arbeta för att minska risken för grönmålning både genom förebyggande insatser och aktiviteter i tillsynen. Vi kommer också prioritera arbetet mot grönmålning i det internationella samarbetet.