Stabiliteten i det finansiella systemet (2022:2)

Den höga inflationen har lett till snabbt stigande räntor. De hastigt förändrade förutsättningarna innebär en snabb omställning för aktörer på de finansiella marknaderna och för låntagare. På kort sikt innebär det ökade risker och en förhöjd osäkerhet. En sektor som är sårbar i den här miljön är den kommersiella fastighetssektorn.

Sammantaget har hoten mot den finansiella stabiliteten i närtid ökat. Om den höga inflationen blir utdragen så att räntor ligger kvar på högre nivåer under en längre tid blir det en påtaglig belastning för både hushåll och företag. Ett sådant scenario innebär en ökad risk för att problem uppstår även i den finansiella sektorn.

Men om inflationen kan begränsas och ränteläget stabiliseras kan risktagandet och skulduppbyggnaden bland hushåll, företag och i det finansiella systemet också dämpas. Det kan medföra att sårbarheter i det finansiella systemet minskar jämfört med den långa perioden med mycket låga räntor. Hur inflation och räntor utvecklas har därmed en stor betydelse för hur stabilitetsriskerna utvecklas.