FI-tillsyn 10: Värdepappersbolagens rapportering av kapitalkrav – fasta omkostnader

Värdepappersbolag brister i sin rapportering av kapitalkrav till FI när de använder den beräkningsmetod som baseras på fasta omkostnader. FI vill med denna rapport klargöra för bolagen hur de ska tolka och använda beräkningsmetoden baserad på fasta omkostnader.

FI har undersökt hur 35 värdepappersbolag använder den metod som är baserad på fasta omkostnader när de beräknar sina kapitalkrav och hur dessa krav rapporterats till FI i den periodiska rapporteringen. FI har även granskat bolagens interna styrning och kontroll av denna rapportering.

Majoriteteten av de granskade bolagen använder metoden som är baserad på fasta omkostnader, men de gör olika tolkningar av hur den ska användas. En tredjedel av de inskickade periodiska rapporterna till FI innehåller felaktigheter. Enligt bolagen själva har de en god intern styrning och kontroll vid inrapporteringen, men den höga felfrekvensen tyder på att det finns brister här.

Med tanke på att det funnits vissa oklarheter kring hur regelverket ska tolkas är de brister som FI iakttagit i bolagens rapportering inte så allvarliga att det finns skäl att ingripa mot enskilda bolag. FI förväntar sig nu att bolagen tar till sig dessa klargöranden och förbättrar kvaliteten på sin inrapportering till FI.

Laddar sidan