FI-tillsyn 29: Rådgivare missar konsumenternas önskemål om att spara hållbart

6 av 10 anser att hållbarhet är viktigt när de sparar pengar. Rådgivare hos banker, värdepappersbolag och försäkringsförmedlare har en skyldighet att ta hänsyn till konsumenters olika önskemål om hållbart sparande. Så är inte alltid fallet. Tvärt om riskerar många konsumenter i dag att investera i produkter som inte motsvarar deras förväntningar när det kommer till hållbarhet. Det visar en analys från FI och vi uppmanar nu företagen att rikta de här frågorna ett särskilt fokus.

Det har länge funnits regler som innebär att rådgivare ska anpassa sina rekommendationer till vilken riskvilja konsumenten har i samband med investeringsrådgivning och portföljförvaltning. I augusti 2022 började nya regler gälla som ställer krav på att rådgivare också ska ta hänsyn till konsumentens preferenser när det gäller att spara hållbart. Reglerna har kommit till för att göra det enklare att spara hållbart och för att få konsumenterna att förstå att sparprodukter kan vara mer eller mindre hållbara.

Vår analys visar att företagen har börjat införa regelverket men vi hade förväntat oss att de skulle ha kommit längre. Vi ser att företagen behöver bli bättre på att förstå sparprodukters olika egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv och ta hänsyn till konsumenternas preferenser för att kunna föreslå lämpliga produkter.

Vi ser också att det finns en risk att företag ställer frågor på ett sätt som kan styra konsumenters preferenser så att de kan matchas mot företagets egna produkter. Det är därför viktigt att företagen alltid har ett opartiskt förhållningssätt. Företagen lyfter själva fram att hållbarhetsbegreppen ofta är svåra att förklara och få konsumenterna att förstå, och att det i vissa fall leder till att konsumenterna väljer att avstå från att uppge preferenser gällande hållbarhet.

– Konsumenterna ska ha möjlighet att fatta beslut på goda grunder när de investerar sina pengar och de som vill spara hållbart ska enkelt kunna göra det. Därför behöver företagen bli bättre på att beskriva vad hållbara investeringar innebär på ett enkelt sätt och hjälpa konsumenten med alternativ och praktiska exempel, säger Axel Engström senior finansinspektör på FI.

Vi uppmanar företagen att fortsättningsvis ha ett särskilt fokus på området och att prioritera att de snart två år gamla reglerna följs.


Foto: händer på en kund och enrådgivare

Presstjänst
(Ej sms)