Remissvar: Ändring av direktiv för distansförsäljning av finansiella tjänster

FI tillstyrker EU-kommissionens förslag, men efterfrågar vissa förtydliganden.

FI bedömer att de föreslagna kraven på information om risk- och avkastningsprofil respektive miljömål eller sociala mål behöver tydliggöras och kompletteras.
Exempelvis riskindikatorer kan annars tolkas olika.

FI anser att det även bör framgå att riskinformationen bör innefatta hållbarhetsfrågor, när det är tillämpligt. Man bör även utvärdera hur den föreslagna fullharmoniseringen av direktivet kan påverka de mer långtgående regler som gäller idag i Sverige.