Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38)

FI välkomnar merparten av de förslag som utredningen lägger fram.

FI tillstyrker förslaget om ett Skri-register. Behovet av att skapa en samlad bild av konsumentens kreditskulder och betalningsdröjsmål är stort. Införandet av ett Skri-register är en mycket viktig åtgärd för att möjliggöra bättre kreditprövningar och förhindra att konsumenter får krediter som de inte har förutsättningar att betala tillbaka. I förlängningen bidrar det till att motverka överskuldsättning. Ett sådant register bör inrättas så snart som möjligt.

FI tillstyrker även de ränte-, kostnads- och avgiftstak som utredningen föreslår. Förslaget om det absoluta kostnadstaket är utomordentligt viktigt. Tillsammans med förslaget om ett sänkt räntetak bidrar det till att det blir mindre fördelaktigt för kreditgivare att bevilja krediter till konsumenter med små marginaler. Konsumenter som hamnar i en situation av överskuldsättning ges samtidigt en reell möjlighet att återbetala sina skulder.