Remissvar: Digital ingivning av årsredovisningar

Finansinspektionen tillstyrker förslaget.

I promemorian föreslås att det ska vara obligatoriskt för vissa aktiebolag att ge in sina års- och koncernredovisningar samt, i förekommande fall, revisionsberättelser digitalt till Bolagsverket från den 1 januari 2026. Den tekniska lösningen finns i dag och är frivillig att tillämpa för berörda bolag.