Malin Omberg: Fördelar och risker med snabb digitalisering

Sveriges digitala utveckling har gått snabbt, skapat många möjligheter för nya bolag att konkurrera och nya konsumentvänliga produkter och tjänster. Men med en snabb förändring av marknaden uppstår även risker för bolag och konsumenter. FI kommer att titta noga på huruvida bolag uppfyller sin omsorgsplikt gentemot kunder och vid försäljningen av produkter som vi anser är speciellt riskfyllda – såsom produkter kopplade till kryptotillgångar. Det sa Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för Marknader på Swedish FinTech Associations årsmöte.

Datum: 2020-02-19

Talare: Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för Marknader

Möte: Swedish FinTech Association årsmöte 2020

De senaste åren på finansmarknaden har präglats av en stark digitaliseringstrend. Den trenden är synlig världen över, men är speciellt utpräglad i Sverige. Utvecklingen har lett till en stark tillväxt av diverse digitala tjänster, inte minst nya typer av betaltjänster. Bland annat har vi sett en stark uppgång i användandet av Swish, och en rejäl nedgång i användandet av kontanter. Enligt Riksbanken så har mängden kontanter i omlopp i Sverige halverats sedan 2007.

Mycket med den här utvecklingen är positiv. Den digitala utvecklingen har skapat möjligheter för en rad nya aktörer att konkurrera och lett till skapandet av många nya tjänster. Det har kommit en rad nya konsumentvänliga lösningar som gör livet lättare och smidigare för många på marknaden.

Vi har sett tillväxt av allt från nya betalningsleverantörer till bolåneutmanare. Många av de nyare bolagen har vuxit eller växer väldigt snabbt. Inom många innovationsområden är Sverige ledande.

Samtidigt skapar den nya utvecklingen också risker. Finansinspektionens uppgift är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader, som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter. Den snabba utvecklingen vi ser har lett till en ökad risk att vissa kunder inte 'hänger med' – vad vi kallar för digitalt utanförskap. Många finansiella tjänster är viktiga för konsumenten för att kunna fungera i samhället. Därför har företagen enligt FI:s mening ett ansvar i den pågående omställningen att tänka på förutsättningarna för alla kundgrupper. Vi anser att branschorganisationerna i ökad grad kan engagera sig i hur man ska undvika att kundgrupper hamnar efter i den pågående utvecklingen

Snabbare digitala lösningar kan också påverka konsumentbeteenden på ett negativt sätt – till exempel leda till att kunder tar oöverlagda beslut och en kredit de inte har råd med eller köpa en olämplig produkt.

En för snabb tillväxt av ett finansiellt bolag ökar även risken för att bolagets styrning och kontroll inte hänger med verksamheten. Det är viktigt att ett bolag etablerar en riskhanteringsprocess och lämpliga kontrollfunktioner som skalas upp i takt med att bolaget växer.

Samtidigt som finansiella bolag blir digitalt smartare och bättre på att utnyttja ny teknologi, så blir även bedragare och brottslingar det. Ett ökat beroende av digitala lösningar hos bolag och stort konsumentförtroende för tjänster som Bank-id kan utnyttjas av illvilliga genom cyberattacker eller bedrägerier.

Även om innovation av produkter och tjänster på den finansiella marknaden i grunden är positiv innebär även de även att risker för konsumenten kan uppstå när produkter säljs till fel målgrupp. Ett sådant exempel som jag tänkte prata lite extra om här är försäljning av kryptotillgångar och derivat med kryptotillgångar som underliggande tillgång.

FI har tidigare, tillsammans med andra myndigheter, gått ut och varnat för riskerna med Initial Coin Offerings (ICO:s). De riskerna som vi pekade på var att köpet av en token inte nödvändigtvis för med sig någon som helst rättighet för konsument, att det pris som en token lanseras för inte behöver ha satts av någon oberoende part, och att det inte finns någon garanterad tillgång till en andrahandsmarknad. Vi pekade också på att en ICO – i direkt motsats till en IPO – normalt inte omfattas av några prospektregler och att det informationsmaterial som man upprättar därför inte behöver vara särskilt rättvisande.

I början på 2018 gjorde vi också gemensam sak med de europeiska tillsynsmyndigheterna och utfärdade en varning till konsumenter för att handla i kryptotillgångar, såväl nya som gamla. Riskerna som vi pekade på där var att handeln är väldigt volatil och att den är förenad med stora operationella risker hos de olika marknadsaktörerna.

Vi ser idag fortsatta risker med försäljning av krypto-baserade finansiella produkter, som vissa derivat, till konsumenter. Komplexiteten och riskprofilen hos derivat medför att de inte är lämpliga investeringsprodukter för alla konsumenter. Vissa egenskaper hos kryptotillgångar, såsom bristande transparens såvitt gäller handel och prisbild, kan också göra dessa tillgångar olämpliga som underliggande tillgång. Kombinationen gör att dessa produkter – om de är lämpliga för någon- rimligtvis borde ha en mycket begränsad målmarknad.

FI kommer att titta noga på försäljningen av dessa produkter. Vi förväntar oss att bolag som säljer finansiella produkter med kryptotillgångar som underliggande tillgång noga tänker igenom riskerna och vem de säljer sina produkter till.

De här riskerna som följer av den digitala utvecklingen betyder på inget sätt att utvecklingen i sig själv varit dålig. Men det här är risker som både ni som aktörer på marknaden och vi som tillsynsmyndighet måste hantera på ett lämpligt sätt.

Från ett FI-perspektiv, vad gör vi för att hantera de risker som uppstår till följd av snabba förändringar på marknaden?

En del av vad vi gör är att engagera oss internationellt och att bidra till regelverksutveckling inom EU och på global nivå. Internationellt engagemang från FI är viktigt för att se till att svenska förhållanden tas i akt i framtagandet av nya regelverk. På många sätt ligger Sverige långt före våra europeiska grannar när det gäller digital användning, och det är viktigt att se till att de nya regelverken inte hindrar den positiva utvecklingen.

Ett exempel från EU-arbetet som är relevant för många här är ju införandet av det senaste betaltjänstdirektivet, som är viktigt både för att öka konsumentskyddet i marknaden samt att fortsätta fostra den digitala utvecklingen. Vi har även varit mycket engagerade i andra innovations- och kryptorelaterade frågor. Till exempel ledde vi nyligen en Panel i Singapore med andra tillsynsmyndigheter där vi hade utbyte om erfarenheter inom våra innovationscenter, och vi har varit med och författat en rapport om stablecoins som snart publiceras av IOSCO-nätverket.

Vi bedriver även tillsyn, gör kartläggningar och följer upp att våra regler efterföljs. Risken för överskuldsättning är ett område där digitaliseringen, nya beteende- och handelsmönster spelar stor roll. Detta kommer att vara en prioriterad fråga för FI under kommande år inom både tillsyn och policy.

Vi tittar även själva på hur vi kan bli mer digitala i hur vi arbetar. Vi siktar på att ha en mer data-driven tillsyn, och har bland annat nu ett nytt fond-analysverktyg som är mycket användbart i vårt arbete.

Vi fortsätter även arbetet med vårt innovationscenter. Det är viktigt för oss att föra en dialog med bolag som utvecklar och erbjuder innovativa produkter och tjänster. Vi har haft en bra dialog med Swedish FinTech Association, och hoppas på ett fortsatt bra samarbete framöver. Det är viktigt både för att förstå vad som händer på marknaden men också för att kommunicera vad vi ser för risker och har för förväntningar på de verksamheter som utvecklas. Så vad har vi då för förväntningar? Det finns många regler redan om hur ni bör tänka kring riskhantering och intern styrning och kontroll. Men om man tänker mer övergripande, från ett konsumentskyddsperspektiv, så handlar mycket om att se till att ni har kunden i centrum när ni utvecklar och bedriver verksamhet. Finansinspektionen kommer att fortsätta lägga stor vikt vid det begrepp vi kallar omsorgsplikt . På en innovativ finansmarknad som är full av utveckling, förbättring och förändring, är det här viktigare än någonsin. Produkter och tjänster ska utvecklas för konsumenten och i marknadens intresse. Som bolag ska ni se till att konsumenten behandlas på ett rättvist sätt även i en digital miljö där kundupplevelsen är i ständig utveckling.

På det sättet kan vi säkerställa en fortsatt hållbar utveckling, som fungerar för alla och fortsätta dra nytta av den enorma innovationskraft som finns i det här rummet.

Tack för att ni lyssnat.