Undersökning av försäkringsföretagens interna regler för ersättningssystem

FI har avslutat en undersökning av fem försäkringsföretags efterlevnad av en specifik bestämmelse om interna regler för ersättningssystem i Finansinspektionens föreskrifter på försäkringsdistributionsområdet.

Slutdatum: 2021-05-06

Företagen som undersökts

  • Folksam fondförsäkringsaktiebolag (publ)
  • Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, ömsesidigt
  • Nordea Liv Försäkringsaktiebolag
  • Futur Pension Försäkringsaktiebolag
  • Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Varför har vi gjort denna undersökning?

Sedan den 1 oktober 2018 finns nya regler om försäkringsdistribution som förutom försäkringsförmedlare nu också i viss mån omfattar försäkringsföretag. De nya reglerna ställer bland annat krav på att också försäkringsföretagen iakttar god försäkringsdistributionssed och visar tillbörlig omsorg om kundernas intressen samt agerar hederligt, rättvist och professionellt. Syftet med undersökningen har varit att granska om företagen lever upp till kraven på de interna reglerna för ersättningsystem som regleras i 8 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Vad har vi kommit fram till?

För fyra av de undersökta företagen har Finansinspektionen inte funnit några brister. Det femte företaget ska förtydliga sina regler över vilka som är sysselsatta inom försäkringsdistributionen. Med hänsyn till detta finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Samtliga ärenden skrivs därför av.

Laddar sidan