FI avslutar undersökning av Bankgirot

FI har avslutat en undersökning av om Bankgirot upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet. FI avslutar ärendet.

Slutdatum: 2022-04-27

Företaget som undersökts

Bankgirocentralen BGC AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om de finansiella infrastrukturföretagen har kontroll över risker som kan hänföras till utkontraktering och att de efterlever relevanta regelverk inom detta område.

Det fokus FI valt för undersökningen motiveras med att utkontrakterad verksamhet behöver omfatta lika god hantering, kontroll och kravbild som om verksamheten hanterades internt. Bankgirot har valt att utkontraktera sin it-drift vilket kan få stora konsekvenser på den finansiella marknaden om driften skulle påverkas. Därför är det av stor vikt att Bankgirot har möjligheten att kontrollera och hantera den utlagda verksamheten.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser vilka Finansinspektionen bedömt som brister. Med hänsyn till bristernas karaktär och att Bankgirot upprättat en adekvat åtgärdsplan finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet ska därför skrivas av.