FI avslutar penningtvättsundersökningar av Handelsbanken och Nordea

FI har undersökt hur Svenska Handelsbanken AB och Nordea Bank Abp filial i Sverige följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

Slutdatum: 2020-02-23

Företagen som undersökts

  • Svenska Handelsbanken AB (Handelsbanken)
  • Nordea Bank Abp filial i Sverige (Nordea)

Varför har vi gjort de här undersökningarna?

FI genomför kontinuerligt undersökningar för att säkerställa att penningtvättsregelverket följs. Undersökningarna har varit avgränsade till hur Handelsbanken och Nordea följer penningtvättsregelverkets krav på övervakning och rapportering.

Vad har vi kommit fram till?

Finansinspektionen har i undersökningarna iakttagit vissa brister i Handelsbankens och Nordeas processer för övervakning och rapportering.
De båda bankerna har under tiden för undersökningen genomfört förändringar som har åtgärdat en del av de brister som har iakttagits och redogjort för vilka ytterligare åtgärder som kommer att vidtas i ett senare skede.

Finansinspektionen bedömer att de åtgärder som Handelsbanken och Nordea har vidtagit och avser att vidta är tillräckliga för att rätta till merparten av de identifierade bristerna. Med hänsyn till bristernas art och omfattning samt att bankerna har vidtagit rättelse finns inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder. Ärendena ska därför skrivas av.

Laddar sidan