FI undersöker Anoto Group

FI ska undersöka om Anoto Group har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.

Närmare bestämt gäller det om bolaget har överträtt bestämmelserna i

  • artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och
  • årsredovisningslagen (1995:1554) 

när det gäller värdering av och upplysningar om goodwill och fordringar på koncernföretag.

Startdatum: 2022-11-23

Företaget som undersöks

Anoto Group AB (publ)

Varför gör vi denna undersökning?

I Sverige är redovisningstillsynen organiserad så att Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) ansvarar för den löpande övervakningen av årsredovisningar samt halvårsrapporter. FI är ytterst ansvarig och har befogenhet att ingripa mot överträdelser. Nämnden har överlämnat ett ärende till FI i enlighet med 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information. FI startar nu därför en undersökning för att se om Anoto Group AB (publ) har överträtt gällande redovisningsregler och om FI ska ingripa mot företaget.