FI har undersökt försäkringsföretags process för periodisk rapportering till FI

FI har granskat om försäkringsföretagens styrdokument och rapporteringsprocess uppfyller de krav som ställs enligt de regler som finns för rapportering till oss.

Slutdatum: 2023-06-30

Vilka företag har undersökts?

Erika Försäkringsaktiebolag, Ica Försäkring AB, Sappisure Försäkrings AB, Siriuspoint International Försäkringsaktiebolag och Sparbankernas Försäkrings AB

Varför har vi gjort den här undersökningen?

Undersökningen syftade till att se om företagen uppfyller de krav som ställs på företagens kvantitativa rapportering till oss enligt solvens 2 regelverket.

Vad har vi kommit fram till?

Vid undersökningen samt genomgång av de inskickade dokumenten så har det inte framkommit några brister. Ärendena ska därför skrivas av.