FI avslutar undersökningar om aktuariefunktionen

I september 2022 startade FI en undersökning om hur försäkringsföretagens företagsstyrningssystem uppfyller de krav som ställs när utförandet av aktuariefunktionen har lagts ut till en extern leverantör. Sju företag ingick i undersökningen. I nuläget har fyra  avslutats.

Slutdatum: 2023-09-28

Företagen som undersökts

Undersökningen har avslutats för följande företag: 

  • Sveaskog Försäkringsaktiebolag.
  • Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance
  • Hedvig Försäkring AB
  • Försäkrings AB Göta Lejon


De företag som fortfarande undersöks finns listade här. 

Varför har vi gjort denna undersökning?

Många mindre skadeförsäkringsföretag har lagt ut stora delar av aktuarieverksamheten på andra leverantörer. Detta väckte frågan om företagsstyrningssystemet uppfyllde de krav som ställs på en utlagd aktuariefunktion.

Vad har vi kommit fram till?

Fyra av undersökningarna har inte visat på några brister av annat slag än sådana som vid en slutlig bedömning skulle vara att bedöma som ringa eller ursäktliga. Vid sådant förhållande finns det inte skäl att vidta ytterligare åtgärder.