FI undersöker Partner Fondkommission

FI ska undersöka om Partner Fondkommission AB har överträtt artikel 26.1 i Mifir mot bakgrund av utebliven transaktionsrapportering till FI.

Vilket företag undersöker vi?

Partner Fondkommission AB

Varför gör vi denna undersökning?

Som ett led i Finansinspektionens tillsyn ingår att göra undersökningar för att utreda och bedöma om aktörer på värdepappersmarknaden efterlever relevanta regelverk inom de aktuella områdena.

Denna undersökning genomförs för att undersöka om Partner Fondkommission har underlåtit att transaktionsrapportera till FI vid genomförandet av transaktioner i samband med riktade emissioner och därigenom åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 26.1 i Mifir.