Rapportering av tjänstepensionsuppgifter till FI och Eiopa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har beslutat om rapportering av tjänstepensionsuppgifter. Myndighetens beslut, tillsammans med mallar och förklaringar, finns nu att ta del av på deras webbplats.

Det är de nationella tillsynsmyndigheterna som ska samla in uppgifterna och vidarebefordra dem till Eiopa. Första rapporteringen av tjänstepensionsuppgifter avser tredje kvartalet 2019 och första årsrapporteringen avser uppgifter för 2019. FI återkommer vid en senare tidpunkt med mer information om rapporteringen till Finansinspektionen.

Eiopa beslutade att kontinuerligt samla in tjänstepensionsdata den 10 april 2018. Sommaren 2017 presenterades ett förslag om rapporteringen. Intressenter gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget genom ett samråd som pågick 27 juli till 27 oktober 2017.

Laddar sidan