Ökad öppenhet om pris på koldioxid kan stärka det finansiella systemet

Finansinspektionen (FI) kommer att utreda möjligheterna att på både nationell och internationell nivå verka för att företag i ökad utsträckning redovisar ett internpris för koldioxidutsläpp.

Att företag redovisar internpris på koldioxidutsläpp kan hjälpa investerare att exempelvis identifiera i vilken grad ett företag är exponerat mot omställningsrisker, och kan fungera som en drivkraft för en hållbar utveckling inom näringslivet.

Ett av FI:s uppdrag är att verka för att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling. En förutsättning för att det finansiella systemet ska kunna bidra till en hållbar utveckling är tillgången till relevant information. Hållbarhetsrelaterad information kan bidra till det finansiella systemets stabilitet, ett gott konsumentskydd och välfungerande marknader.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är priset på koldioxidutsläpp för lågt i stora delar av världen. Prissättningen av koldioxid är en fråga som allt mer lyfts som en risk som företag behöver bedöma, hantera och redovisa. En ansats som diskuteras både i Sverige och på internationell nivå är att företag redovisar vilket pris på koldioxidutsläpp de använder i sina interna kalkyler, t.ex. när de räknar på värdet i en ny investering. Åtskilliga företag i vår omvärld redovisar redan idag ett internt pris på koldioxidutsläpp, på frivillig basis. Att företag ska redovisa sådana internpris på koldioxidutsläpp har förordats av bland annat FN och Task force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Företag kan redovisa internpriset för koldioxidutsläpp på olika sätt. En enkel modell är att företag redovisar det pris per ton koldioxidutsläpp som de använder i interna kalkyler. Är priset lågt skickar det en signal att företaget inte fullt ut beaktar de samhällsekonomiska kostnaderna av utsläpp och att dess affärsmodell kan vara sårbar för framtida klimatåtgärder.

"Klimatförändringar är en av vår tids stora utmaningar. Det finansiella systemet har ett ansvar att bidra till en ordnad omställning mot en mer hållbar utveckling, för att möta kundernas efterfrågan på hållbara investeringar och för att säkra en god riskhantering och värna den finansiella stabiliteten. Att företag redovisar ett internpris på koldioxidutsläpp kan belysa omställningsrisker i deras affärsmodeller, vilket i sin tur kan öka de finansiella företagens möjlighet att beakta sådana faktorer. Det riktar också fokus mot prissättningen av utsläpp och vikten av globala initiativ på det området. Den här informationen kan vara en viktig pusselbit", säger Erik Thedéen, generaldirektör på FI.

Som ett led i utredningsarbetet kommer FI i närtid att bjuda in finansiella företag till ett rundabordssamtal om betydelsen av internpriser på koldioxidutsläpp i deras investeringsbeslut och riskhantering, och hur FI och branschen kan få fler företag, både icke-finansiella och finansiella, att redovisa den.


Presstjänst
(Ej sms)