Erik Thedéen ordförande för ny internationell arbetsgrupp om hållbar finans

Hur kan konsumenter och investerare förstå hur ett företag hanterar klimatförändringar eller hur ett företags verksamhet bidrar till en hållbar utveckling? Och hur ska vi se till att den informationen går att jämföra mellan företagen? Det är frågor som en internationell arbetsgrupp inom den globala tillsynsorganisationen för värdepapper Iosco ska arbeta med. Och som Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen ska leda.

Arbetsgruppen har i uppdrag att förbättra hållbarhetsrelaterad information från företag och kapitalförvaltare. Målet är att informationen ska gå att jämföra så att de investerare som vill investera i företag som bidrar till en hållbar utveckling lättare kan göra det. Det kommer att öka konsumentskyddet, innebära att investerare bättre kan hantera klimatrelaterade risker och motverka problemet med försköning av företag (så kallad grönmålning) som sker i dag.

– En viktig del i arbetet att ställa om våra samhällen är att investeringar flyttas från företag som är skadliga för klimatet till de som är bra. Men då måste det finnas begriplig och jämförbar information som investerare och konsumenter kan ta ställning till, säger Erik Thedéen. Där ser vi helt klart ett utrymme för förbättringar.

2018 tog Erik Thedéen initiativ till ett hållbarhetsnätverk inom Iosco, den internationella organisationen för värdepapperstillsyn. Nätverket bildades för att bland annat kartlägga hur tillsynsmyndigheter runt i världen arbetar med hållbarhet i sin tillsyn och hur olika initiativ för företagens rapportering av hållbarhetsrelaterad information ser ut.

En slutsats av nätverkets arbete är att bristen på enhetlig rapportering och bristen på gemensamma definitioner gör det svårare för konsumenter och investerare att identifiera hållbara investeringar och ökar risken för grönmålning. En annan slutsats är att det finns en efterfrågan och förväntan, både hos finansmarknadens aktörer och tillsynsmyndigheter, att Iosco ska driva ett förändringsarbete på området. Det blir den nya arbetsgruppens uppgift.