FI tillämpar EU-riktlinjer om avtal med molntjänstleverantörer

Den 6 februari 2020 publicerade Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) riktlinjer om uppdragsavtal med molntjänstleverantörer. FI kommer att tillämpa dessa riktlinjer.

Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet och transparens för marknadens aktörer så att eventuellt regelarbitrage undviks, och till att främja konvergens bland tillsynsmyndigheterna när det gäller processer och förväntningar i relation till molntjänster.

FI:s tillämpning av EU-riktlinjerna

FI har underrättat Eiopa om att myndigheten avser att tillämpa riktlinjerna.
Riktlinjerna gäller försäkrings- och återförsäkringsföretag från och med den 1 januari 2021 för alla uppdragsavtal om molntjänster som ingås eller ändras på eller efter detta datum.

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Eiopa riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med allmänna råd. Förordning 1094/2010/EU om inrättandet av Eiopa innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.