EU-myndigheter vägleder om kommande hållbarhetsrapportering

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma rekommenderar att myndigheter och finansmarknadsaktörer utgår från det utkast till delegerade akter som publicerades den 4 februari i sina förberedelser inför att EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska börja tillämpas. Det framgår av ett uttalande från den gemensamma kommittén. Finansinspektionen ställer sig bakom rekommendationen.

Finansinspektionen uppmanade den 7 december 2020 marknadsaktörer och näringsliv att börja förbereda sig inför att EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (förordning [EU] 2019/2088, även kallad disclosureförordningen eller SFDR) ska börja tillämpas den 10 mars 2021 och att den gemensamma taxonomin (förordning 2020/852) blir tillämplig den 1 januari 2022. Uttalandet från den gemensamma kommittén ger ytterligare ledning till hur detta ska gå till.

Övergångsperiod innan slutgiltiga delegerade akter

Bakgrunden till uttalandet är att EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar kommer att börja tillämpas innan de delegerade akter som ska ange detaljer om hur reglerna ska tillämpas är antagna. Det leder en övergångsperiod som både tillsynsmyndigheter och finansmarknadsaktörer måste hantera.

När den gemensamma kommittén för EU:s tillsynsmyndigheter den 4 februari 2021 publicerade sitt utkast till delegerade akter till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar angav den att nästa steg skulle bli ett uttalande om tillsynen ("public supervisory statement"). Det är detta uttalande som nu har publicerats.

Den gemensamma kommitténs uttalande innebär en rekommendation att myndigheter och finansmarknadsaktörer börjar anpassa sin verksamhet till de utkast till delegerade akter som publicerats den 4 februari 2021. Syftet är att underlätta övergången till de regler som ska finnas färdiga till årsskiftet 2021/2022. Utgångspunkten är antagandet att det inte kommer att ske några stora förändringar i de föreslagna regelverken.

FI:s rekommendation och fortsatta arbete

Finansinspektionen ställer sig bakom den gemensamma kommitténs uttalande och rekommenderar att förberedelserna inför den 1 januari 2022 görs utifrån utkasten till delegerade akter till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar i den gemensamma kommitténs rapport.

FI:s arbete kommer att fokusera på att stödja och följa företagens implementeringsarbete med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar under övergångsperioden från den 10 mars till årsskiftet 2021/2022.

De europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté

Hållbarhetsrapportering är områdesövergripande för Bank, Marknad och Försäkring. Arbetet med lagstiftningen sker därför till viss del samordnat mellan Esma, EBA och Eiopa i den gemensamma kommitté som består av de tre myndigheternas representanter. Finansinspektionen är representerade i det arbetet både i de enskilda EU-myndigheterna och i den gemensamma kommittén.