Ändrade regler för Priip-faktablad skjuts fram ett halvår

Nya regler för Priip-faktablad, som ursprungligen var tänkta att börja gälla i juli i år, senareläggs och kommer att börja gälla den 1 januari 2023. Övergångsregler gäller fram till 31 december 2022.

Sedan 1 januari 2018 gäller Priips-förordningen som innebär att alla som utvecklar och säljer paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (Priip-produkter) ska ta fram ett faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att förstå produkternas viktigaste egenskaper och risker, jämföra olika Priip-produkter med varandra och fatta välgrundade investeringsbeslut. Till förordningen finns också delegerade förordningar från EU-kommissionen som i mer detalj beskriver hur Priip-faktabladet ska se ut.

De senaste ändringarna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2268 skulle tidigare tillämpats redan i juli 2022. Men genom en ändring gäller nu detta från den 1 januari 2023. Därutöver förlängs tillämpningen av artikel 14(2) i kommissionens delegerade förordningen (EU) 2017/653 till 31 december 2022. Mer information finns på EU-kommissionens hemsida.