FI tillämpar riktlinjer om efterlevnadskontroll och centralt funktionsansvarig

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI först vid utgången av 2023 kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2022/05) om efterlevnadskontroll och centralt funktionsansvarig avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Riktlinjerna publicerades den 14 juni 2022. De innehåller bestämmelser om rollen, uppgifterna och ansvarsområdena för centralt funktionsansvarig och särskilt utsedd befattningshavare samt interna riktlinjer, kontroller och förfaranden på penningtvättsområdet.

För att FI ska kunna följa riktlinjerna i alla delar bedömer FI att det kommer att krävas vissa ändringar av FI:s föreskrifter. FI har därför meddelat EBA att vi först vid utgången av 2023 kommer att följa riktlinjerna fullt ut.

FI har även lämnat förtydligande information till EBA om att en medlem av ledningsgruppen, verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare även fortsättningsvis kommer att kunna utses som särskilt utsedd befattningshavare i enlighet med det svenska genomförandet av EU:s penningtvättsdirektiv.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.