FI granskar hur livförsäkringsföretag hanterar risker för penningtvätt

FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver livförsäkringsrörelse hanterar riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med FI:s fördjupade analys, som genomförs i form av en kartläggning, är att få en ökad förståelse för vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns i branschen och hur företagen hanterar dem med utgångspunkt i penningtvättslagen.

Kartläggningen kommer att fokusera på de risker som är kopplade till företagens produktutbud och affärsmodell – som innebär att försäljningen delvis sker via försäkringsförmedlare – och på företagens interna kontroller för att motverka dessa risker.

Som ett led i kartläggningen kommer 13 livförsäkringsföretag att få besvara en enkät.

I Finansinspektionens uppdrag ingår det att ansvara för tillsynen av att finansiella företag i Sverige följer penningtvättslagen. Uppdraget omfattar samtliga sektorer under FI:s tillsyn, inklusive livförsäkringsrörelse.