IMF publicerar rapport om penningtvättstillsynen i Norden och Baltikum

Internationella valutafonden (IMF) har analyserat hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden och Baltikum och hur länderna i regionen hanterar detta. I dag publicerar organisationen en rapport med generella iakttagelser, slutsatser och ett antal rekommendationer.

Fokus för IMF:s arbete har varit att undersöka hur de finansiella flödena ser ut inom regionen, hur den nationella tillsynen och det internationella samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna fungerar, och hur brister i penningtvättsarbetet riskerar att påverka den finansiella stabiliteten.

IMF rekommenderar bland annat att fler datakällor används i ländernas nationella/sektorsspecifika riskbedömningar, att en nationell mekanism utvecklas för övervakning av gränsöverskridande transaktioner, och att även riskbedömningen av banksektorn utvecklas, särskilt vad gäller korrespondentförbindelser, det vill säga tjänster som en bank utför för en annan banks kunder.

– IMF sätter fingret på en viktig och prioriterad fråga för oss. Penningtvätt är ett globalt problem och hot mot det finansiella systemet och kräver ökat samarbete över nationsgränserna. Rekommendationerna ligger i linje med det utvecklingsarbete som pågår på FI och som vi också planerar framöver, säger Malin Alpen, chef för FI:s verksamhetsområde Betalningar.

IMF:s utvärdering har bedrivits i projektform på uppdrag av de deltagande länderna.

Riksbanken arrangerar i dag också en paneldiskussion om IMF:s rapport. Från FI deltar Malin Alpen.