IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016.

Delegationen från IMF genomförde under 2021 och 2022 besök i Sverige och träffade bland andra ett stort antal representanter från de finansiella stabilitetsmyndigheterna, Finansdepartementet, FI, Riksbanken, och Riksgälden, men även representanter från svenska banker och andra finansiella institut.

I IMF:s rapport (Financial System Stability Assessment, FSSA), som beslutades av IMF:s styrelse den 13 mars 2023, går deras huvudsakliga bedömningar och rekommendationer att läsa. Rapporten har nu publicerats på IMF:s webbplats.

För FI har det varit både lärorikt och nyttigt att IMF har genomfört denna granskning och FI delar i stort de bedömningar som IMF gör. FI välkomnar det fokus som IMF har haft på omfattningen av finansiella systemrisker och behovet av makrotillsynsåtgärder för att minska uppbyggnad av risker.

FI välkomnar även att IMF i FSAP 2022 har genomfört en så kallad "BCP assessment", det vill säga en utvärdering av det svenska banksystemets förenlighet med de principer som fastställts av Basel-kommittén. IMF valde även att genomföra en pilotstudie av det svenska banksystemets motståndskraft mot klimatrelaterade finansiella risker. IMF önskade genomföra en sådan studie i en jurisdiktion som uppnått en jämförelsevis hög mognad på detta relativt nya område och som kunde bidra till att inspirera andra.