Nya riktlinjer för sanktionsavgifter vid sen eller utebliven insynsrapportering

Finansinspektionen har beslutat om nya riktlinjer för bestämmande av sanktionsavgiftens storlek vid vissa överträdelser av artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

De nya riktlinjerna innehåller en ny modell för beräkning av sanktionsavgifter. Modellen består av fem steg. I det första steget beräknas ett grundbelopp baserat på transaktionens värde och överträdelsens varaktighet. Därefter, i steg två till fyra, beaktas andra omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen av sanktionsavgiftens storlek. I det sista steget görs en proportionalitetsbedömning.

Riktlinjerna har tagits fram mot bakgrund av ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen som etablerat en ny praxis på området. De börjar tillämpas omedelbart och ersätter FI:s tidigare riktlinjer för bestämmande av sanktionsavgiftens storlek vid sen insynsrapportering.

De nya riktlinjerna ska även tillämpas på överträdelser där någon anmälan inte har lämnats in till FI.