Ökat terrorhot en faktor att beakta i säkerhetsskyddet

FI vill uppmärksamma aktörer inom finansbranschen som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att den höjda terrorhotnivån i Sverige kan ha påverkan på deras arbete med säkerhetsskydd.

Nyligen meddelade Säkerhetspolisen att den beslutat att höja terrorhotnivån i Sverige från ett förhöjt hot till ett till högt hot – från en trea till en fyra på en femgradig skala.

FI konstaterar att den händelseutveckling som föranlett höjningen av hotnivån också kan leda till att hot mot skyddsvärd verksamhet kan vara under förändring och att nya hot kan tillkomma. Det här är något som aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (verksamhetsutövare) behöver vara medvetna om och ta hänsyn till i sitt säkerhetsskyddsarbete.