Regler för annonsering av prospektskyldiga erbjudanden följs dåligt

Emittenter behöver se över innehållet i sin annonsering i samband med prospektskyldiga erbjudanden. FI har kartlagt hur emittenter följer reglerna om annonsering i samband med prospektskyldiga erbjudanden och funnit att de, i stor utsträckning, inte följs.

När värdepapper erbjuds till allmänheten ska, med vissa undantag, ett prospekt offentliggöras. Dessutom finns krav på den annonsering som emittenter använder i samband med prospektskyldiga erbjudanden, som exempelvis betalda artiklar och intervjuer. Reglerna för annonsering utgår från artikel 22 i prospektförordningen (EU) 2017/1129.

FI har genomfört en fördjupad analys för att se hur reglerna för annonsering följs och funnit brister.

Brister som uppmärksammats

I vår analys har vi bland annat sett att information om tecknings- och/eller garantiåtaganden i emittenternas annonsering i stor utsträckning inte stämmer överens med den information som finns i prospektet, särskilt när det gäller om dessa åtaganden är säkerställda eller inte.

Dessutom saknas i de flesta fall information om att ett prospekt offentliggjorts eller kommer att offentliggöras. I många fall finns inte heller någon länk till prospektet eller länk till var prospektet kommer att finnas när det offentliggjorts.

Prospektförordningens regler

Ett prospekt ska, enligt prospektförordningen, som huvudregel upprättas när värdepapper erbjuds till allmänheten, förutsatt att inget undantag från skyldigheten är tillämpligt. Informationskrav för prospektet framgår av prospektförordningen med tillhörande delegerade förordningar.

I prospektförordningen finns också krav för den annonsering (exempelvis betalda artiklar och intervjuer) som används i samband med ett prospektskyldigt erbjudande. Annonseringskraven omfattar all annonsering som sker i samband med ett prospektskyldigt erbjudande och de tillämpas alltså på annonsering som sker både före och efter att ett prospekt har offentliggjorts.

Viktigt att annonseringskraven följs

För att det investerarskydd som följer av prospektregelverket ska få genomslag är det viktigt att annonseringskraven följs. FI vill understryka att annonseringskraven gäller samtlig annonsering, inklusive pressmeddelanden.
FI vill även uppmärksamma emittenter på att övervakningen av att annonseringskraven följs faller under FI:s tillsyn.

FI:s fördjupade analys

FI:s fördjupade analys genomfördes under vintern 2022/2023. Granskningen omfattade annonsering i samband med prospektskyldiga erbjudanden och där prospekt offentliggjordes under våren 2022.

Granskningen avgränsades till att kartlägga om det i annonseringen anges att ett prospekt har offentliggjorts eller kommer att offentliggöras och var investerare kan eller kommer att kunna erhålla prospektet. Kartläggningen omfattade även frågan om information om tecknings- och/eller garantiåtaganden var förenlig med informationen i prospektet.