Finansinspektionen undersöker Swedbank

FI ska undersöka hur Swedbank följer säkerhetsskyddsregelverket.

Under året har vi ett särskilt fokus på att banker och andra finansiella företag säkerställer att de har motståndskraft mot nya risker och hot. Det har vi pekat ut i våra tillsynsprioriteringar.

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet. Det handlar också om att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet och kraven på säkerhetsskydd gäller för alla som driver sådan verksamhet.

I FI:s tillsyn ingår att undersöka och bedöma om berörda finansiella företag följer de krav som ställs i säkerhetsskyddslagen. Företag som omfattas av kraven ska bland annat utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys.

– Det försämrade säkerhetspolitiska läget ökar risken för att svenska intressen utsätts för olika angrepp. Hela finansmarknaden behöver rusta sig för detta. I det arbetet är säkerhetsskyddsanalysen grundläggande, det är i den som företaget besvarar frågorna vad som ska skyddas, mot vad det ska skyddas och hur det ska skyddas, säger Halszka Onoszko, enhetschef Säkerhetsskyddstillsyn på FI.


Presstjänst
(Ej sms)