Uppdaterade frågor och svar om regler för Priip-förordningen

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna Esma, Eiopa och EBA har gemensamt publicerat uppdaterade frågor och svar om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2014/1286 (Priip-förordningen).

Sedan den 1 januari 2018 gäller Priip-förordningen som innebär att alla som utvecklar och säljer paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (Priip-produkter) ska ta fram ett faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att förstå produkternas viktigaste egenskaper och risker, jämföra olika Priip-produkter med varandra och fatta välgrundade investeringsbeslut. Till förordningen finns också delegerade förordningar från EU-kommissionen som i mer detalj beskriver hur Priip-faktabladet ska se ut.

Sedan den 1 januari 2023 tillämpas Priip-förordningen även på aktörer på fondområdet för värdepappersfonder, specialfonder och övriga alternativa investeringsfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare. Därutöver har vissa ändringar gjorts i delegerade akter för tillämpningen av förordningen.