FI-analys nr 42: Skillnader mellan kvinnors och mäns beteende på börsen

Redan vid tre års ålder börjar vuxna spara mer ofta i aktier till pojkar än till flickor. Dessa skillnader växer sen över tid och bidrar till en ojämställd aktiemarknad. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI) som undersöker skillnader i kvinnor och mäns investeringsbeteende på börsen.

Finansiellt sparande är avgörande för individens ekonomiska trygghet genom livet. Den största delen av hushållens samlade finansiella sparande utgörs av banksparande, och ungefär 19 procent är placerat i direktägda aktier. Att kvinnor äger en mindre andel av det aktiekapitalet är något som det återkommande rapporterats om, och det bekräftas även i denna analys.

Vår nya analys visar även att skillnaderna i aktieägande mellan könen är synliga redan i barnaåren. Vuxna köper oftare aktier till pojkar än till flickor, och denna skillnad går att se redan från och med tre års ålder. Vid tre års ålder är 52 procent av aktieägarna pojkar, efter vi har justerat för att det föds fler pojkar. Vid 18 års ålder har denna andel ökat till 55 procent.

– Även om skillnaderna mellan unga pojkar och flickor är små är det oroväckande att se att uppstår i så pass ung ålder. Med tid blir skillnaden större och det kan ha stor inverkan på en individs samlade sparande och ekonomiska trygghet, säger Mathias Lien Oskarsson, analytiker på FI.

I en tidigare enkätundersökning som FI har gjort uppgav män i större utsträckning än kvinnor att de var beredda att ta finansiella risker. Undersökningen visade också att kvinnor generellt sett anser sig ha sämre ekonomisk förmåga än vad män upplever sig ha. Synen på ekonomisk förmåga kan vara en delförklaring till att kvinnor har ett lägre aktiesparande.

– Att kvinnor tvivlar på sin finansiella förmåga kan, i kombination med att det redan i ung ålder finns betydande skillnader mellan pojkar och flickors aktiesparande vara två möjliga pusselbitar för att förklara spargapet mellan män och kvinnor. Men det behövs mer forskning och bättre data på det här området, säger Mathias Lien Oskarsson.

En annan delförklaring till att kvinnor är mindre aktiva på börsen kan vara att kvinnor generellt sett har lägre inkomster, vilket påverkar möjligheten att spara och hur mycket man kan spara.

Kvinnor får högre avkastning

Sett till faktisk avkastning på aktiesparandet presterade kvinnors portföljer något bättre än männens under den studerade perioden 2018 - 2022. Den årliga genomsnittliga avkastningen för kvinnors aktieinnehav är 0,13 procent högre jämfört med männens.

Analysen visar att kvinnor tenderar att agera mer långsiktigt i sina investeringar och är mindre benägna att försöka "tajma marknaden", det vill säga att köpa eller sälja aktier vid tidpunkter när en aktie förväntas ha ett visst värde. Att agera långsiktigt på börsen tenderar att sammanfalla med högre avkastning.

Den nya analysen visar även att män tenderar att ta större marknadsrisk i sina aktieportföljer. Samtidigt äger män oftare fler antal aktier än kvinnor, vilket generellt innebär att riskerna sprids ut över fler tillgångar.

– Forskning har visat att de flesta av oss skulle gynnas av att sprida risken i våra aktieportföljer mer, genom att äga flera olika aktier. I vår analys kan vi se att detta i synnerhet verkar gälla kvinnor som skulle tjäna på att sprida sitt ägande bland flera olika sektorer och geografiska regioner. Det handlar helt enkelt om att man inte ska lägga alla ägg i en korg, säger Mathias Lien Oskarsson.

Ett bra sätt att sprida risken i ett sparande är att investera i breda aktiefonder som innehåller många olika aktier. För en genomsnittlig konsument är passivt förvaltade indexfonder med låga avgifter ofta ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande.

Pressekreterare
070-300 47 32