Förslag till reglering av tjänstepensionsföretag

FI har lämnat ett förslag till regeringen om reglering av kapitalkrav för tjänstepensionsföretag. Förslaget ska ge fullgott skydd för konsumenterna och samtidigt möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensioner.

Kapitalkravet i FI:s förslag består av två delar: ett schablonmässigt minimikrav och ett riskkänsligt krav.

FI bedömer att ett riskkänsligt kapitalkrav i nivå med dagens riskkänsliga tillsynsverktyg, trafikljuset, är en rimlig utgångspunkt. En lägre nivå riskerar att försämra skyddet för förmånstagarna. En högre nivå kan förbättra FI:s möjligheter att i tid upptäcka företag som riskerar att få problem. Men en alltför hög nivå kan ge lägre pensioner på sikt.

Det schablonmässiga kravet sätter en miniminivå, som när det inte är uppfyllt visar att företagets förmåga att fullgöra sina åtaganden är hotad. Det riskkänsliga kravet är alltid högre än det schablonmässiga. Det ger en ytterligare buffert mot förluster, vilket stärker konsumentskyddet. Kravet begränsar också hur stora risker ett företag kan ta. På så sätt hindras svaga företag från att urholka konsumentskyddet genom att till exempel hålla en för stor andel tillgångar med hög risk. Om kapitalbasen understiger det riskkänsliga kapitalkravet, ska företaget upprätta en åtgärdsplan och överlämna den till FI för godkännande. Av åtgärdsplanen ska framgå vad företaget avser att göra för att åter uppfylla kapitalkravet. Eftersom tjänstepensionsföretags verksamhet normalt är av mycket långsiktig karaktär, kan åtgärdsplaner som sträcker sig över flera år vara tillräckliga. Genom att ge företaget tid att – under FI:s överinseende – rätta till situationen har det riskkänsliga kapitalkravet en tydlig buffertfunktion.

Flertalet av de företag som kommer att tillämpa den nya regleringen för tjänstepensionsföretag omfattas i dag av ett minimikapitalkrav, solvensmarginalen. Därutöver tillämpar dessa företag FI:s riskkänsliga tillsynsverktyg, trafikljusmodellen. Det finns dock inte någon formell ingripandereglering kopplat till trafikljusmodellen. Genom införande av ett riskkänsligt kapitalkrav med tillhörande tillsyns- och ingripanderegler förstärks skyddet för konsumenterna.

Bakgrund

Regeringen vill föreslå en reglering för en ny typ av företag, kallade tjänstepensionsföretag. Den ska omfatta företag som enbart tillhandahåller tjänstepensionsförmåner. Regleringen ska utgå från förslagen i betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57), som i sin tur utgår från det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP 2-direktivet). För att stärka konsumentskyddet ska EU-regelverket kompletteras med en förstärkt solvensreglering. Syftet är att ge ett fullgott skydd för konsumenterna och samtidigt möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensioner. Det ska därför införas nationellt utformade kapitalkravsregler för tjänstepensionsföretag. Regeringen har gett FI i uppdrag att lämna förslag på en sådan kapitalkravsreglering.

Av uppdraget framgår att FI ska utgå från att förvaltningen av tjänstepensioner är en mycket långsiktig verksamhet, att verksamheten har sin yttersta grund i överenskommelser på arbetsmarknaden och att det finns ett behov av god avkastning genom till exempel effektiv kapitalförvaltning och låga avgifter. Regeringen anger vidare att det ska finnas ett schablonmässigt och ett riskkänsligt kapitalkrav samt krav på en kapitalbas. FI ska även lämna förslag på vilken skyddsnivå och tidsperiod som är lämplig att använda vid beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet, samt vilka poster som bör ingå i kapitalbasen.

Laddar sidan