Så arbetar FI med att förenkla för företagen – en första delrapport

2024-03-15 | Rapporter Nyheter Om FI

FI arbetar på flera sätt för att underlätta för företag under vår tillsyn genom att förenkla regler, bistå med rättslig vägledning och öka digitaliseringen. En första delrapport till regeringen beskriver vilket FI:s förenklingsarbete bedriver nu och planerar att bedriva framöver.

I regleringsbrevet för 2024 har FI fått i uppdrag av regeringen att stärka och påskynda förenklingsarbetet utan att tumma på vårt uppdrag att värna finansiell stabilitet, ett starkt konsumentskydd eller att motverka att det finansiella systemet missbrukas av kriminella.

Vi ska återrapportera genomförda och planerade åtgärder, hinder och möjligheter samt vilka effekter åtgärderna bedöms ge under tre år. Nu finns den första av dessa årliga återrapporteringar färdig.

Ändrade regler

Ett exempel på förenklingar vi beskriver i rapporten är hur vi utformar våra regler för företag i finansbranschen. I de nya och ändrade regler som FI fattat beslut om på senare tid ingår förenkling för de företag som berörs som en ingrediens. De nya reglerna har bland annat utformats så att det ska bli lättare att lämna uppgifter inom ramen för den periodiska rapporteringen. Fler sådana justeringar av FI:s regelverk är på väg under året.

En ytterligare åtgärd vi planerar är att ta fram nya föreskrifter för att förtydliga begreppet god inkassosed. Genom att förändra vårt regelverk på dessa sätt arbetar vi för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader.

Resurser till vägledning

FI har också tagit ett nytt helhetsgrepp på vårt arbete med vägledning. I verksamhetsplanen för 2024 får verksamhetsområdena i uppgift att avsätta resurser till vägledningsprojekt. Som en första åtgärd inom den rättsliga vägledningen i år har FI nyligen publicerat ett rättsligt ställningstagande om vilka krediter som får ingå i säkerhetsmassan för säkerställda obligationer.

Vi fortsätter också vårt arbete med vägledning genom FI:s Innovationscenter. Centret syfte är att underlätta för innovativa företag inom den finansiella sektorn att starta verksamhet genom att ge dem ökad förståelse för vilka regler och processer de behöver känna till och ta hänsyn till.

Digitalisering förenklar

Slutligen fortsätter FI:s arbete med att digitalisera olika processer. Flera av dessa insatser har som mål att FI ska kunna ta emot uppgifter i mer obearbetat format. Det minskar behovet av bearbetning hos de företag som är skyldiga att lämna uppgifter till FI. Dessutom fortsätter det arbete vi påbörjade för några år sedan med att digitalisera vår handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden.

Årlig uppföljning

FI kommer att göra ytterligare två återrapporteringar av detta uppdrag. Den nästkommande blir senast den 15 mars 2025 och den sista senast den 15 mars 2026.