AK Nordic AB får anmärkning och sanktionsavgift

2020-10-14 | Sanktioner Bank

AK Nordic AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

AK Nordic AB (AK Nordic eller bolaget) har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

FI har undersökt hur bolaget följde reglerna om minimikrav på likviditetstäckningskvot under perioden 1 juni–31 augusti 2019.

Undersökningen visar att bolaget bröt mot reglerna vid flera tillfällen under denna period. Överträdelserna bestod dels av att bolagets likviditetstäckningskvot underskred den bindande miniminivån vid fyra tillfällen under totalt 17 dagar, dels av att bolaget inte underrättade FI om avvikelserna. Överträdelserna har ökat risken för att AK Nordic inte skulle klara av sina kortfristiga likviditetsåtaganden.

FI anser att AK Nordic har överträtt centrala bestämmelser i likviditetstäckningsregelverket. Överträdelsernas art och omfattning gör att det finns skäl att ingripa mot bolaget. Samtidigt har ingen konkret skada uppstått och risken för effekter på det finansiella systemet har varit mindre påtaglig. Bolaget har också vidtagit åtgärder för att förhindra framtida överträdelser. Mot denna bakgrund får AK Nordic en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 20 000 000 kronor.

Laddar sidan