Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2022

Cell Impact får sanktionsavgift för inkorrekt insiderförteckning

Cell Impact AB ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Smoltek Nanotech Holding får sanktionsavgift för sent offentliggörande av insiderinformation

Smoltek Nanotech Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 1,1 miljoner kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Aktiebolaget Volvo

2022-04-28 | Sanktioner

A ska betala sanktionsavgift på 125 000 kronor för att för sent ha anmält att röstetalet för hens indirekta innehav av aktier i Aktiebolaget Volvo överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Chromogenics

2022-04-28 | Sanktioner

Fysisk person ska betala en sanktionsavgift på 45 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med BTA (betalda tecknade aktier) i Chromogenics AB i till Finansinspektionen.

AIK Fotboll AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

2022-04-20 | Sanktioner

AIK Fotboll AB ska betala en sanktionsavgift på 1 050 000 kronor för att bolaget under år 2019 har överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Axagon Aktiebolag får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan

2022-04-01 | Sanktioner

Axagon Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor för att inte ha anmält transaktioner med aktier i Max Fastigheter i Sverige AB till Finansinspektionen på ett korrekt sätt.

Voleon Capital Management får sanktionsavgift för sen blankning i Oasmia Pharmaceutical och Catena Media

2022-03-30 | Sanktioner

Voleon Capital Management LP ska betala en särskild avgift på 100 000 kronor för underlåtenhet att på ett korrekt sätt anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta nettopositioner i aktier i Oasmia Pharmaceutical AB och Catena Media p.l.c har uppnått respektive sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Waldakt Aktiebolag får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan

2022-03-28 | Sanktioner

Waldakt Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 75 000 kr för inte ha anmält transaktioner med aktier i Resurs Holding AB till Finansinspektionen på ett korrekt sätt .

Lazard Asset Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Karnov Group AB (publ)

2022-03-23 | Sanktioner

Lazard Asset Management LLC ska betala en sanktionsavgift med 185 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier i Karnov Group AB (publ) överstigit en flaggningsgräns.

Medfield Diagnostics AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

Medfield Diagnostics AB ska betala en sanktionsavgift på 1 350 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Laddar sidan