Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift

2024-06-19 | Sanktioner Marknad

Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk.

FI har undersökt om Nasdaq Stockholm i samband med fyra större bolagshändelser under 2021 och 2022 har uppfyllt kraven på en effektiv handelsövervakning och om börsen har rapporterat misstänkt insiderhandel som den ska. I handelsövervakningen har det funnits brister som har lett till att misstänkt insiderhandel vare sig har upptäckts eller anmälts till FI.

– Handelsplatser ska följa de regelverk som finns för att förhindra, upptäcka och anmäla insiderhandel. Det handlar ytterst om förtroendet för finansmarknaden. Börsen har i de undersökta fallen inte genomfört någon närmare analys av handeln trots att det fanns omständigheter som motiverade en mer ingående granskning. Det visar på tydliga brister i börsens handelsövervakning, säger Daniel Barr, generaldirektör för Finansinspektionen.

FI konstaterar också att Nasdaq Stockholm vid två tillfällen under 2022 och 2023 har inlett handel med finansiella instrument på sin reglerade marknad utan att det fanns prospekt som var godkända, registrerade och offentliggjorda. Regleringen om att det krävs ett godkänt, registrerat och offentliggjort prospekt innan handeln inleds är central för investerarskyddet.

FI bedömer att det finns skäl att se allvarligt på flera av bristerna och Nasdaq Stockholm får därför en anmärkning och ska också betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.


Presstjänst
(Ej sms)