Smoltek Nanotech Holding får sanktionsavgift för sent offentliggörande av insiderinformation

Smoltek Nanotech Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 1,1 miljoner kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Smoltek Nanotech Holding AB (Smoltek) är ett svenskt aktiebolag vars aktier sedan den 26 februari 2018 har varit godkända för handel på MTF-plattformen Spotlight Stock Market (Spotlight).

Finansinspektionen har genomfört en utredning i syfte att utreda misstänkta överträdelser av artiklarna 17 och 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) i samband med att Smoltek den 11 februari 2019 kl. 22.00 offentliggjorde information om att bolaget skulle genomföra en garanterad företrädesemission.

Finansinspektionen har funnit att Smoltek har åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation i artikel 17 i Mar genom att inte ha offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt. Bolaget har därutöver åsidosatt sina skyldigheter i artikel 18 i Mar genom att inte föra en korrekt insiderförteckning.