FI förlänger riskviktsgolv för svenska bolåneexponeringar

FI har fattat beslut om att förlänga riskviktsgolvet med två år från den 31 december 2023 till och med den 30 december 2025.

FI bedömer att de risker som höga bostadspriser och hög belåning bland hushållen medför − och som var skälet till att åtgärden ursprungligen infördes − i allt väsentligt kvarstår och att åtgärden fortsatt behövs.

Beslutet gäller de företag som tillämpar den så kallade internmetoden för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och som ger ut bolån i Sverige.

FI underrättade den 12 september 2023, inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen, EU-kommissionen och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) att FI avsåg att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet på 25 procent för svenska bolån. EU-kommissionen godkände FI:s föreslagna åtgärd den 6 november 2023.