Resultat

2020

Redovisningstillsyn

2020-05-22 | Sanktioner

Finansinspektionen ingriper när emittenter som omfattas av 16 kap. 1 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med gällande regelverk. Vi meddelar erinran och föreläggande om rättelse. Vi kan även besluta om sanktionsavgift och kan förena ett föreläggande med vite.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Ambia Trading Group

A har handlat aktier i bolaget Ambia Trading Group på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna. A har inte påvisat att handeln har utförts av legitima skäl.

JM får en erinran och föreläggande att redovisa enligt reglerna

JM har brutit mot den internationella redovisningsstandarden IFRS 10 i sin koncernredovisning för 2017 genom att inte ta med − konsolidera − bostadsrättsföreningar under den så kallade produktionsfasen. FI ger JM en erinran och förelägger företaget att rätta i kommande finansiella rapporter. Rättelsen ska vara genomförd senast i bolagets halvårsrapport för 2020.

Cheyne Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

2020-05-13 | Sanktioner

Cheyne Capital Management (UK) LLP ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Avanza Bank Holding AB har uppnått relevant tröskelvärde för anmälan.

Greenvale Capital får avgift för sen blankningsanmälan

2020-05-12 | Sanktioner

Greenvale Capital LLP ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att korta nettopositioner i aktier i Elekta AB (publ) har uppnått och sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Pegroco Invest

2020-05-11 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 18 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Pegroco Invest AB till Finansinspektionen.

Portsea Asset Management LLP får sanktionsavgift för sen blankningsanmälan

2020-05-11 | Sanktioner

Portsea Asset Management LLP ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Hoist Finance AB (publ) uppnått ett relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Armistice Capital får sanktionsavgift för sen flaggning i Moberg Pharma

2020-04-23 | Sanktioner

Armistice Capital, LLC ska betala en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Elos Medtech

2020-04-22 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med BTA i Elos Medtech AB till Finansinspektionen.

Skandia Liv får varning och sanktionsavgift

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt (Skandia Liv) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor.

FI ger Skandia Liv en varning

Skandia Liv har under flera år inte beräknat sitt kapitalbehov och åtagande mot kunderna på ett realistiskt och korrekt sätt. Det har inneburit att skyddet för kunderna och bolagets solvenssituation inte har kunnat bedömas på ett rättvisande sätt. Skandia Liv får därför en varning och en sanktionsavgift på 35 miljoner.

Calixto Global Investors får avgift för sen blankningsanmälan

2020-04-21 | Sanktioner

Calixto Global Investors LP ska betala särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Fingerprint Cards AB uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Harber Capital LLC får avgift för sen blankningsanmälan

Harber Capital LLC ska betala särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Mycronic AB (publ) uppnått ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i iApotek Int och Implementa Sol

A har handlat aktier i bolaget iApotek Int AB samt i bolaget Implementa Sol AB (publ) på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktierna. A har inte påvisat att handeln har utförts av legitima skäl.

Brax Investments får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2020-04-20 | Sanktioner

Brax Investments SA ska betala en särskild avgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält förvärv av aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Bees Invest får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

2020-04-20 | Sanktioner

Bees Invest SA SPF ska betala en sanktionsavgift på 2 400 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Nordic Flanges Group AB (publ) till Finansinspektionen.

Systematica Investments Limited får avgift för sen blankningsanmälan

2020-04-17 | Sanktioner

Systematica Investments Limited ska betala en särskild avgift på 45 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att korta nettopositioner i aktier i Betsson AB har uppnått och sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbudet

2020-04-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i SkiStar Aktiebolag under trettio dagar före det att bolaget offentliggjort sin delårsrapport avseende första kvartalet 2017.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbudet

2020-04-08 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 37 000 kronor för överträdelse av förbudet att handla med aktier i Saltängen Property Invest AB (publ) under trettio dagar före det att bolaget offentliggjort sin bokslutskommuniké för år 2016.

Lorito Holdings får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Filo Mining Corp.

2020-04-07 | Sanktioner

Lorito Holdings S.à.r.l. ska betala en särskild avgift på 87 500 kronor för att för sent ha anmält förvärv av aktier i Filo Mining Corp. den 2 november 2016 till Finansinspektionen.

Laddar sidan