FFFS 2016:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2016-02-01 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

FI ändrar reglerna för verksamhet på marknadsplatser med anledning av de ändringar som har genomförts i 2004 års öppenhetsdirektiv och de följdändringar som träder i kraft den 1 februari 2016 i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Ändringarna i marknadsplatsföreskrifterna rör bestämmelserna om finansiell rapportering i form av delårsredogörelser och kvartalsrapporer, offentliggörande av emissionsbeslut, anmälan om ändring av bolagsordning, hemmedlemsstat samt flaggning. FI kompletterar även reglerna med ett nytt kapitel om att vissa förvärv ska anmälas till FI. Reglerna om anmälan av vissa förvärv införs genom de nya föreskrifterna (FFFS 2016:1) om anmälan av vissa förvärv.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2016. ändr. 2016:2

Dokument