FFFS 2012:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2012-07-01 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

Reglerna anpassas till ändringar i lagen om handel med finansiella instrument. FI inför också sin praxis för språkdispens vid upprättande av prospekt. För att underlätta för utgivarna samordnas språkreglerna för prospekt med reglerna för den löpande informationsgivningen. Vidare ändras gränsvärdet för när utgivare av vissa värdepapper får göra undantag från språkreglerna vid löpande informationsgivning. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2012. ändr. 2012:3

Dokument