FFFS 2007:17

Föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2007-11-01

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om informationskrav för börser, handelsplattformar och värdepappersinstitut som gäller vid handel med andra finansiella instrument än aktier. Vidare regleras informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad eller en handelsplattform.

Ändringar i grundförfattningen

Ändringarna innebär att clearingorganisationer inte längre omfattas av tillämpningsområdet och föranleds av att begreppet clearingorganisation tas bort ur lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Därutöver tas begreppet godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen bort.

FI ändrar tillämpningsområdet för Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Ändringarna innebär att föreskrifterna inte längre ska gälla för leverantörer av datarapporteringstjänster. Bestämmelser om ledningsprövning för leverantörer av datarapporteringstjänster finns numera i förordningen (2014/600) om marknader för finansiella instrument (Mifir). Föreskrifterna har ändrats för att undvika dubbelreglering.

Ändringarna träder i kraft den 8 mars 2022. ändr. 2022:2

Genom ändringarna införs ett krav på att uppgifter ska lämnas om företag som ingår i en konsoliderad situation, enligt värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU), läggs till i bilagorna med anledning av att den nya förordningen. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:13

Ändringarna görs i huvudsak för att anpassa föreskrifterna till prospektförordningen och till den nya lag som kompletterar förordningen. Ändringarna innebär bland annat nya regler om språket i prospekt och nya regler om beräkningen av tröskelvärdet för prospektskyldighet vid vissa erbjudanden.

Ändringarna innebär även att det på nytt införs språkkrav vid offentliggörande av insiderinformation och att språkbestämmelserna i 10 kap. 8 § kompletteras.
Ändringarna börjar gälla den 21 juli 2019. ändr. 2019:10

FI gör ändringar i föreskrifterna (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Ändringarna innebär att bestämmelserna om börsernas övervakning av regelbunden finansiell information tas bort.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. ändr. 2018:19

Finansinspektionen gör ändringar med anledning av Mifid 2, samt för att anpassa föreskrifterna till Mifir och till ändringar i lagen om värdepappersmarknaden. Föreskriftsändringarna innebär bland annat att bestämmelserna om information efter handel, om undantag och dispens från skyldigheten att offentliggöra information före och efter handel, samt om systematiska internhandlare upphävs. Ändringarna innebär även att nya krav införs när det gäller vad som ska bifogas till en ansökan om tillstånd.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr. 2017:5

Ändringarna rör bland annat bestämmelserna om informationsplikt för utgivare av överlåtbara värdepapper och marknadsövervakning samt dokumentations- och rapporteringsskyldighet för börser och värdepappersinstitut. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till lagändringar som riksdagen har beslutat om och till EU:s marknadsmissbruksförordning. Ändringarna börjar gälla 1 februari 2017. ändr. 2016:36

Finansinspektionen beslutar om ändrade föreskrifter om ägar- ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar- ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till bl.a. FI:s föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:23

FI gör vissa mindre ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Ändringarna innebär att de bestämmelser som föreskriver när en anmälan om förvärv och överlåtelser av egna aktier ska göras tas bort. Bestämmelserna om vad anmälan ska innehålla tas också bort.

Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till lagändringar som riksdagen har beslutat om och till EU:s marknadsmissbruksförordning. Detaljerade regler kommer att finnas i tekniska standarder för tillsyn.

Föreskriftsändringarna träder i kraft den 3 juli 2016. ändr. 2016:19

FI ändrar reglerna om verksamhet på marknadsplatser. Ändringarna innebär huvudsakligen att värdepapperscentraler, som tidigare kallades centrala värdepappersförvarare, undantas från föreskrifternas tillämpningsområde. Värdepapperscentraler regleras i stället av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler (CSDR) som är direkt tillämplig i Sverige. Mot bakgrund av att avvecklingscykeln harmoniseras till T+2 genom CSDR ändras även bestämmelsen om den korta innehavstiden.

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2016 med vissa övergångsbestämmelser.
ändr. 2016:11

FI ändrar reglerna för verksamhet på marknadsplatser med anledning av de ändringar som har genomförts i 2004 års öppenhetsdirektiv och de följdändringar som träder i kraft den 1 februari 2016 i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Ändringarna i marknadsplatsföreskrifterna rör bestämmelserna om finansiell rapportering i form av delårsredogörelser och kvartalsrapporer, offentliggörande av emissionsbeslut, anmälan om ändring av bolagsordning, hemmedlemsstat samt flaggning. FI kompletterar även reglerna med ett nytt kapitel om att vissa förvärv ska anmälas till FI. Reglerna om anmälan av vissa förvärv införs genom de nya föreskrifterna (FFFS 2016:1) om anmälan av vissa förvärv.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2016. ändr. 2016:2

FI har ändrat övergångsbestämmelsen i FI:s föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser, som infördes genom ändringsföreskrifterna (FFFS 2012:3) om verksamhet på marknadsplatser. Anledningen är att FI hade genomfört öppenhetsdirektivet felaktigt, vilket nu har rättats till.

Ändringarna innebär att övergångsbestämmelsen inte längre omfattar utgivare av aktier. Övergångsbestämmelsen kan inte heller tillämpas av utgivare, vars obligationer gavs ut under perioden den 31 december 2010 – 1 juli 2012. För de flesta berörda utgivare innebär ändringarna att de måste offentliggöra bland annat kurspåverkande information på svenska i stället för att kunna välja mellan svenska, engelska och ett annat språk.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2015. ändr. 2014:37

FI justerar termer och begrepp i bilagorna så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:17

Ändringarna innebär att föreskrifterna anpassas till den terminologi som ändrats i lagen om investeringsfonder. ändr. 2013:16

Dessutom görs bland annat vissa förtydliganden av bestämmelser som gäller utgivare av överlåtbara värdepapper på en reglerad marknad eller en handelsplattform. Ändringarna träder i kraft 1 juni 2013. ändr. 2013:3

Reglerna anpassas till ändringar i lagen om handel med finansiella instrument. FI inför också sin praxis för språkdispens vid upprättande av prospekt. För att underlätta för utgivarna samordnas språkreglerna för prospekt med reglerna för den löpande informationsgivningen. Vidare ändras gränsvärdet för när utgivare av vissa värdepapper får göra undantag från språkreglerna vid löpande informationsgivning. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2012. ändr. 2012:3

Reglerna om ägar- och ledningsprövning i 2 kap. ändras som ett resultat av det nya EG-direktivet, det s.k. förvärvsdirektivet. Den största förändringen sker i föreskrifternas bilagor som innehåller en uttömmande förteckning över den information som ska lämnas FI vid ägar- och ledningsprövning, bilaga 1 a-c och bilaga 2. Det finns möjlighet till undantag om informationen inte motsvarar den nytta FI har av den vid prövningen, eller om kraven inte är anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art. Ändringen börjar gälla den 15 november 2009. ändr. 2009:5

Dokument

Ändringar