FFFS 2009:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

Gäller från 2009-11-15 , ändring av FFFS 2007:17

Sammanfattning

Reglerna om ägar- och ledningsprövning i 2 kap. ändras som ett resultat av det nya EG-direktivet, det s.k. förvärvsdirektivet. Den största förändringen sker i föreskrifternas bilagor som innehåller en uttömmande förteckning över den information som ska lämnas FI vid ägar- och ledningsprövning, bilaga 1 a-c och bilaga 2. Det finns möjlighet till undantag om informationen inte motsvarar den nytta FI har av den vid prövningen, eller om kraven inte är anpassade till den som är förvärvare och till förvärvets art. Ändringen börjar gälla den 15 november 2009. ändr. 2009:5

Dokument