Ägarprövning

När ett inlåningsföretag får kännedom om att den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget har förändrats ska detta snarast anmälas till FI.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

FI gör en lämplighetsprövning av de nya ägarna och dess ledning bland annat mot uppgifter som hämtas in från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av utländsk medborgare tas kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten.

Svenska finansiella institut som är juridiska personer och inlåningsföretag ska årligen, dock senast den 30 juni, lämna FI uppgifter om ägares kvalificerade innehav i enlighet med FFFS 2011:14.

Anmälan ska innehålla

  • vem som ska prövas
  • vilket företag förvärvet avser
  • förvärvets storlek
  • direkt eller indirekt ägande
  • från vem förvärvet görs
  • bakgrunden till förvärvet
  • eventuell koncernöversikt efter förvärvet.

Avgift

En avgift på 6 500 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggning

FI lämnar besked inom 60 dagar förutsatt att anmälan är fullständig och avgiften betald.

Läs mer 

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-04-28
Laddar sidan